«Airbnb città merce» @Rsi-Radiotelevisione Svizzera

Qui l'intervista a Sarah Gainsforth.