«Airbnb città merce» @Q Code Magazine

Qui l'intervista all'autrice Sarah Gainsforth di Clara Capelli.